ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ (Boiler)

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ (Boiler)

 

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ (Boiler)

วันที่ 15-20 กันยายน 2557

 

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง อุปกรณ์ และส่วนควบคุมต่าง ๆ ของหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

- เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงหลักการทำงานของหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนควบคุมต่าง ๆ

- เพื่อให้มีความสามารถในการควบคุมการใช้หม้อน้ำหรือหม้อต้มได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

- เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุของหม้อน้ำหรือหม้อต้มน้ำหรือหม้อต้ม และวิธีการแก้ไขป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าว

- เพื่อให้ตระหนักถึงอุบัติเหตุอันตรายที่เกิดขึ้น ตลอดจนจะต้องทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมหม้อน้ำหรือหม้อต้ม ที่จะต้องรับผิดชอบตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

สอบมาตรฐานในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2557 (13.00 - 16.00 น.)โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ ฯ (วว.)ผู้ที่สมัครเข้าสอบ (สอบซ่อม) เสียค่าใช้จ่ายท่านละ 500.-บาท**ต้องสมัครสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ก่อนสอบ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผู้ประกอบการ / ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับหม้อน้ำ และผู้สนใจ

วิทยากร : @ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  @ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  @ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากภาคเอกชน
  @ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

ฝ่ายฝึกอบรม สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

หัวข้อการอบรม (09.00 - 16.30 น.)

 วันแรก   : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหม้อน้ำ
   : ประเภทหม้อน้ำ โครงสร้าง และส่วนประกอบ
 วันที่สอง   : ระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับหม้อน้ำ
   : น้ำสำหรับหม้อน้ำ
 วันที่สาม   : น้ำสำหรับหม้อน้ำ (ต่อ)
  : เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ /ทฤษฎีการเผาไหม้
  : การเผาไหม้เชื้อเพลิงเหลวและก๊าซ การเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง
วันที่สี่  : การใช้ไอน้ำและการประหยัดพลังงานความร้อน
  : การใช้งาน การตรวจสอบและการบำรุงรักษาหม้อน้ำ
วันที่ห้า  : หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน และหม้อน้ำร้อน
  : หม้อน้ำร้อน (Hot water Boiler)
  : ดูงานภาคสนาม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)
วันที่หก  : กฎหมายหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  : สอบมาตรฐาน โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ผู้ที่ผ่านการอบรม และผ่านการสอบมาตรฐาน สามารถนำวุฒิบัตรไปยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม สอบถามรายละเอียดการขึ้นทะเบียน

เพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 0 - 22024222 หรือ 0 - 2202 - 4217

 

ค่าลงทะเบียนคนละ 5,000.-บาท

 

 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับยกเว้นภาษี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://itdi.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2616,2617

โทรสาร 0-2555-2627, 0-2587-3766

 

กำหนดการจัดฝึกอบรม

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ ปี 2557

  

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
โทรศัพท์ 0-2555-2616 และ 0-2555-2617
โทรสาร 0-2555-2627
E-mail : bkf@kmutnb.ac.th Http://www.kmutnb.ac.th

 

  

 

สถานที่ฝึกอบรม
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
http://web.itdikmutnb.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18:2011-07-09-10-41-48&catid=3:2011-07-07-14-49-48&Itemid=41

Visitors: 76,364