ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสนับสนุนและเปลี่ยนหัวเผาหม้อไอน้ำ

ขอเชิญเข้าร่วม

โครงการสนับสนุนเพื่อเปลี่ยนหัวเผาหม้อไอน้ำไปเป็นหัวเผาที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  ร่วมกับ บริษัท บิสิเนส ซัคเซส จำกัด

 

วัตถุประสงค์

 1. สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวลตาม AEDP 2015
 2. เปลี่ยนหัวเผาหม้อไอน้ำไม่น้อยกว่า 100 แห่ง
 3. ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน

ขอบเขตการดำเนินงาน

 1. ทำสัญญาเข้าร่วมโครงการกับ สจล.
 2. ได้รับสนับสนุนจากกองทุน ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินลงทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท ต่อแห่ง
 3. ปรับปรุงและติดตั้งระบบหม้อไอน้ำและระบบที่เกี่ยวข้องจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด
 4. ดำเนินการใช้งานหม้อไอน้ำและบำรุงรักษาเครื่องจักรโดยจะได้รับคำปรึกษาและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
 5. รวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยวิเคราะห์และประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการปรับปรุงหม้อไอน้ำ
 6. รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น

คุณสมบัติของโรงงาน

 1. มีหม้อไอน้ำขนาดไม่เกิน 10 ตัน/ชม.
 2. มีหม้อไอน้ำแบบเชื้อเพลิงฟอสซิล
 3. ยินยอมที่จะเปลี่ยนหม้อไอน้ำ
 4. มีความพร้อมในการลงทุนเปลี่ยนหม้อไอน้ำ
 5. มีความพร้อมในการจัดซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด
 6. มีความพร้อมในด้านสถานที่
 7. ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของงาน

สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่างค่ะ

Visitors: 41,047